Повноваження, основні завдання та функції Управління освіти

05-05-2021

Затверджено

розпорядженням керівника

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

від « 03 » березня 2021 року № 15

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління освіти Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації

Сєвєродонецького району Луганської області

 

 

1. Загальні положення

 

 1. Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі – Управління освіти) є виконавчим органомСєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, що на період здійснення повноважень Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської областіздійснює функції управління закладами освіти всіх типів і форм власності, розташованими на території Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, які визначені чинним законодавством України.
 2. Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, законами України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, нормативно-правовими актами керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, а також цим Положенням. Діяльність Управління освіти спрямована на виконання соціально необхідних функцій і не переслідує цілі отримання прибутку.
 3. Повна назва: Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.
 4. Скорочена назва: Управлінняосвіти Сєвєродонецької міської ВЦА.
 5. Код ЄДРПОУ: 02141973.
 6. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА є підзвітним та підконтрольним Сєвєродонецькій міській військово-цивільній адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області з питань здійснення делегованих повноважень.
 7. Координацію роботи Управління освіти здійснює заступник керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської областівідповіднодо розподілу обов’язків, затвердженому розпорядженням керівникаСєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.
 8. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА фінансується за рахунок коштів міського бюджету, крім встановлених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» переліків видів діяльності. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА може здійснювати іншу діяльність, яка передбачена чинним законодавством.
 9. Структура, штатний розпис, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА та видатки на його утримання встановлюються керівником Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та поданням начальника Управління освіти.
 10.  Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп встановленого зразка, бланк зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код, майно, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства та інші атрибути юридичної особи. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА може від свого імені придбати майнові права та нести обов'язки.
 11. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА у відповідності до чинного законодавства і цього Положення користується та розпоряджається майном, що є в його оперативному управлінні.
 12.  Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області створює належні умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА забезпечує приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом, законодавчими та іншими нормативними актами й довідковими матеріалами для виконання службових обов'язків.
 13. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА є неприбутковою бюджетною установою. Фінансово-господарська діяльність управління освіти здійснюється на основі його кошторису.
 14. Джерелами формування кошторису Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА є: кошти міського бюджету; інші кошти, що передаються Управлінню відповідно до чинного законодавства України.
 15. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА має право на придбання та оренду необхідного обладнання й інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи відповідно до законодавства.
 16. Юридична адреса Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА:          93400, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк,

вулиця Вілєсова, 

будинок 10.

 

 

2. Основні завдання Управління освіти

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

 

2.1.   Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища територіальної громади.

2.2.   Аналіз стану освіти в територіальній громаді; прогнозування розвитку повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; удосконалення мережі підпорядкованих закладів світи незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми розвитку освіти територіальної громади.

2.3.   Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4.   Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти відповідного рівня та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти всіх типів і форм власності.

2.5. Забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти всіх форм власності.

2.6.   Методичний супровід закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їхньої матеріальної бази; координація діяльності цих закладів освіти, а також закладів освіти інших форм власності.

2.7.   Сприяння розвитку самоврядування в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

2.8. Комплектування закладів освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка і атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.9. Організація та проведення конкурсів на заміщення посад директорів закладів освіти.

2.10. Призначення на посаду директорів закладів загальної середньої освіти, укладання з ними строкового трудового договору (контракту); розірвання з ними трудових відносин (звільнення), згідно чинного законодавства.

2.11. Здійснення добору, призначення на посаду (укладання трудового договору (контракту), звільнення з посади директорів (завідувачів) закладів дошкільної та позашкільної освіти, інших закладів освіти.

2.12. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі освітніх закладів міста.

2.13. Забезпечення соціального захисту, охорони життя та здоров'я, захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти.

2.14. Здійснення міжнародного співробітництва.

 

 

3. Функції Управління освіти

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

 

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами та установами освіти Сєвєродонецької міської громади

 1. Визначає потребу в закладах освіти всіх типів та подає пропозиції до Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації щодо удосконалення існуючої мережі відповідно до потреб територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.
 2. Забезпечує оперативний контроль за збереженням та розвитком існуючої мережі закладів освіти; сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти.
 3. Готує проєкти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування з метою реалізації права дітей на здобуття початкової та базової середньої освіти.
 4. Вивчає потребу та вносить пропозиції до Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області про утворення (відкриття класів, груп) для дітей з особливими освітніми потребами, організовує їх навчання (у тому числі – педагогічний патронаж) та виховання в закладах освіти.
 5. Вивчає  потребу та вносить пропозиції до Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області щодо організації навчання здобувачів освіти за різними формами відповідно до чинного законодавства України; щодо відкриття класів (груп), установ та закладів освіти.
 6. Вносить пропозиції до Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області про утворення, реорганізацію, ліквідацію, перейменування та перепрофілювання закладів та установ освіти.
 7. Погоджує проєкти будівництва та реконструкції закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.
 8. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах освіти.

 

 

 1. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді

 

 1. Контролює дотримання закладами освіти всіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту повної загальної середньої освіти.
 3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками територіальної громади повної загальної середньої освіти.
 4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України та вимог чинного законодавства держави щодо функціонування української мови як державної в закладах і установах освіти.
 5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин відповідно до чинного законодавства України.
 6. Погоджує статути закладів та установ освіти всіх типів і форм власності, готує їх до розгляду та затвердження керівником Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.
 7. Розробляє в межах своїх повноважень проєкти нормативно-правових документів з питань освіти.
 8. За дорученням керівництва Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації проводить експертизу нормативно-правових актів, які розробляються Управлінням освіти і належать до компетенції Управління освіти.

 

 

 1. Організація навчально-методичного забезпечення закладів освіти

 

 1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти.
 2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 3. Сприяє організації роботи з обдарованими дітьми; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
 4. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними  заклади освіти.

                                 

 

 1. Організація фінансового забезпеченняУправління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської областіта підпорядкованих йому закладів освіти

 

 1. Фінансове забезпечення всіх закладів та установ освіти здійснюється централізованою бухгалтерією Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА в межах коштів, передбачених кошторисом кожного закладу.
 2. Приймає рішення щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує використання коштів.
 3. Контролює створення та аналізує використання в закладах та установах освіти фонду загального обов'язкового фінансування, який формується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також залучення коштів підприємств, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб здобувачів освіти.
 4. Доходи Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА, у т.ч. кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування Управління освіти, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління освіти та підпорядкованих закладів відповідно до чинного законодавства України.
 5. Забороняється розподіл доходів або їх частини, у тому числі отриманих за рахунок додаткових джерел фінансування, серед працівників Управління освіти (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), власників (засновників), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

             

 

 1. Організація матеріально-технічного забезпеченняУправління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської областіта підпорядкованих йому закладів освіти

 

 1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню структурних підрозділів, установ та закладів освіти згідно чинного законодавства України.
 2. Сприяє підготовці закладів освіти до нового навчального року, зокрема, до роботи в осінньо-зимовий період, контролює проведення поточного та капітального ремонту систем тепло-, водо-, електропостачання, приміщень закладів освіти.
 3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та санітарного регламенту в закладах освіти та надає практичну допомогу в проведенні відповідної роботи.

 

 

3.6. Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської областіта забезпечення їх соціального захисту

 

 1. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до відповідних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги.
 2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійсненню соціально-педагогічного супроводу.
 3. Здійснює контроль за недопущенням в закладах освіти булінгу, привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками
 4. Координує роботу закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
 5. Сприяє створенню в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.
 6. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організації, творчих об'єднань, товариств.
 7. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в  закладах освіти.
 8. Вносить пропозиції щодо відкриття груп подовженого дня в закладах загальної середньої освіти.
 9. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.
 10. Організує харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів відповідно до чинного законодавства України.
 11. Вносить пропозиції щодо встановлення пільг на оплату харчування здобувачів освіти.
 12. Організовує безкоштовне регулярне підвезення до місць навчання (роботи) і в зворотному напрямку учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності до закладів освіти.
 13. Організовує медичне обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, оздоровчі заходи.
 14. Прогнозує потребу територіальної громади в педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з закладами вищої освіти на їх підготовку.
 15. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством України, вживає заходів щодо соціального захисту працівників.
 16. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 17. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів і установ освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 18. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

 

 

4. Структура Управління освіти

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

Сєвєродонецького району Луганської області та

підпорядковані йому заклади та установ освіти

 

4.1. Структура Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА складається з урахуванням чинного законодавства України та затверджується керівником Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області за поданням начальника Управління освіти.

         Управління освіти складається з:

 • апарату управління;
 • централізованої бухгалтерії;
 • групи централізованого господарчого обслуговування закладів освіти;
 • логопедичного пункту.

4.1.1. Працівники апарату Управління освіти є посадовими особами місцевого самоврядування, які призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області за поданням начальника Управління освіти (крім керівника Управління освіти).

На працівників апарату Управління освіти покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Діяльність інших працівників Управління освіти регламентується іншими нормативно-правовими актами.

4.1.2. Працівники структурних підрозділів Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА призначаються та звільняються начальником Управління освіти.

4.1.3. Діяльність структурних підрозділів Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА регламентуються відповідними положеннями, які затверджуються начальником Управління освіти.

4.2. До підпорядкованих закладів і установ освіти належать заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, Сєвєродонецький міжшкільний ресурсний центр, комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Сєвєродонецької міської територіальної громади.

Управлінню освіти функціонально підпорядкований Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс «Юність».

4.3. У підпорядкування Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА можуть бути передані інші заклади та установи міста, в межах, обсягах та на умовах, визначених розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

 

 

5. Права Управління освіти

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

 

 1. Залучати педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів до розгляду питань, що належать до компетенції Управління освіти та до розроблення міської програми розвитку освітньої галузі територіальної громади.
 2. Брати участь у створенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.
 3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
 4. Вносити на розгляд Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі територіальної громади.
 5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників установ і закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
 6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам майно та вільні площі, що знаходяться на балансі Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА, відповідно до чинного законодавства.
 7. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з закладами освіти України, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 8. Від свого імені укладати угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести відповідні зобов’язання.
 9. Здійснювати адміністрування власних web-ресурсів в мережі Internet.

 

 

6. Начальник Управління освіти

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

 

 1. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА очолює начальник, який призначається у порядку, визначеному чинним законодавством України, за поданням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління освіти, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи не менше 5 років, вільно володіти державною мовою.
 2. Здійснює керівництво діяльністю Управління освіти, забезпечує виконання покладених на Управління освіти завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників Управління освіти.
 3. Затверджує положення про підрозділи і служби Управління освіти, функціональні обов'язки працівників.
 4. Планує роботу Управління освіти і аналізує стан її виконання.
 5. Видає в межах компетенції Управління освіти накази, аналітично-організаційні документи, організовує та здійснює контроль за їх виконанням.
 6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління освіти, керівників комунальних закладів і установ освіти територіальної громади відповідно до діючого законодавства (крім працівників апарату Управління освіти), накладає та знімає дисциплінарні стягнення.
 7. 3аохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Управління освіти, керівників закладів та установ освіти.
 8. Подає на затвердження керівнику Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області проєкт кошторису доходів і видатків Управління освіти, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління освіти.
 9. Начальник є розпорядником коштів, які виділяються на утримання Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА.
 10. Начальник Управління освіти є розпорядником коштів спеціального фонду, які надходять за платні послуги, як кошти за дорученнями, що надходять від спонсорів, громадських організацій, а також за рахунок добровільних батьківських внесків.
 11. Затверджує штатні розписи закладів і установ освіти.
 12. Розглядає клопотання керівників установ та закладів освіти, вносить пропозиції про нагородження працівників освіти територіальної громади державними нагородами та про присвоєння їм почесних звань України.
 13. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.
 14. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.
 15. Накази начальника Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані керівником Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.
 16. Начальник Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області за поданням начальника Управління освіти.

 

 

7. Відповідальність Управління освіти

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

 

 1. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА організовує свою діяльність з урахуванням вимог чинного законодавства України щодо боротьби з корупцією.
 2. Посадові особи Управління освіти несуть персональну відповідальність за несвоєчасне та неякісне виконання покладених на Управління освіти завдань та функцій у відповідності з чинним законодавством України.
 3. Посадові особи Управління освіти повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, її виконавчих органів та посадових осіб.
 4. Посадові особи Управління освіти та його структурних підрозділів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Управління освіти при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.
 5. Відповідальність інших працівників Управління освіти встановлюється посадовими інструкціями та функціональними обов’язками. За неналежне виконання своїх обов’язків або бездіяльність у вирішенні задач і функцій Управління освіти працівники несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 6. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники Управління освіти притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.

 

 

8. Взаємодія Управління освіти

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

 

 1. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими підрозділами (відділами, управліннями) органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, органами державної влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, передбачених законом, а також з органами внутрішніх справ, прокуратури, державної статистики та іншими державними органами. Управління освіти одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління освіти завдань.
 2. Подає в установленому чинним законодавством порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, організує з цією метою збір та опрацювання інформації, формує банк даних.
 3. Оприлюднює інформацію про стан та перспективи розвитку освіти (не рідше ніж один раз на рік).
 4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує пропозиції громади, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі.

 

 

9. Заключні положення

 

9.1. Управління освіти утримується за рахунок коштів міського бюджету та власних надходжень і є головним розпорядником бюджетних коштів.

         9.2. Усі працівники Управління освіти діють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Управління освіти.

         9.3. Положення про Управління освіти затверджуються розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

         9.4. Зміни та доповнення до Положення Управління освіти затверджуються  розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

         9.5. Реорганізація Управління освіти здійснюється виключно розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

         9.6. Припинення діяльності Управління освіти здійснюється в порядку, визначеним чинним законодавством України.

         9.7. У разі припинення діяльності Управління освіти як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим  організаціям відповідного виду або зараховуються до  доходу бюджету.

         

 

 

 

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                 Олександр СТРЮК