Ви тут:

ПОЛОЖЕННЯ про сектор з питань запобігання корупції Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

13-07-2021

Додаток 18

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

від « 14 » червня 2021 року № 914

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

сектор з питань запобігання корупції Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

1. Загальні положення 

 1. Сектор запобігання та виявлення корупції (далі сектор) є самостійним та функціонально не залежним структурним підрозділом апарату Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі – ВЦА).
 2. Сектор є підзвітним і підконтрольним керівнику ВЦА, а також підзвітний Національному агентству з питань запобігання корупції.
 3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України «Про запобігання корупції», наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», іншими рішеннями та наказами Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), що забезпечують формування та реалізують державну антикорупційну політику, розпорядженнями керівника ВЦА, а також цим Положенням.
 4. Керівник ВЦА забезпечує гарантії незалежності сектору від впливу чи втручання у його роботу.
 5. Працівників сектору призначає на посади та звільняє з посад керівник ВЦА.
 6. Сектор забезпечується окремим службовим приміщенням та матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань.
 7. Втручання у діяльність сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняються. 

2. Основними завданнями сектору є:

 1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в апараті ВЦА та її структурних підрозділах. 
 2. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності ВЦА та структурних підрозділах, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику відповідних пропозицій.
 3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам апарату ВЦА, її структурних підрозділів.
 4. Здійснення заходів із виявлення конфлікту інтересів в апараті ВЦА, її структурних підрозділах, сприяння його врегулюванню, інформування керівника ВЦА та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
 5. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закону) порядку.
 6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.
 7. Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу роботодавцем відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
 8. Інформування керівника ВЦА або особу яка його заміщує, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

3. Функції сектору

         3.1.   Здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.

 1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням структурними підрозділами ВЦА.
 2. Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності ВЦА, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить керівнику ВЦА пропозиції щодо таких заходів.
 3. Вживає заходи з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує керівника ВЦА та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
 4. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.
 5. Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.
 6. Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом.
 7. Інформує керівника ВЦА, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками ВЦА.
 8. Бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.
 9. Веде облік працівників ВЦА, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.
 10. Візує та здійснює аналіз проектів наказів (розпоряджень) ВЦА з кадрових питань (щодо призначення, звільнення, просування по службі та присвоєння рангів працівникам апарату ВЦА) з метою виявлення причин та умов, що призводять або можуть призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону.
 11. Бере участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах з питань запобігання та виявлення корупції.
 12. Взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
 13. Бере участь у проведенні внутрішнього аудиту ВЦА та відокремлених структурних підрозділах, організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, наданні допомоги підрозділу внутрішнього аудиту у оцінці виявлених фактів порушень бюджетного та фінансового законодавства на предмет наявності ознак вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку відповідних посадових осіб.

4. Сектор має право:

 1. Отримувати від інших структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.
 2. Отримувати від працівників ВЦА, підвідомчих підприємств, установ, організацій, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).
 3. Ініціювати перед керівником ВЦА питання щодо проведення службових розслідувань (перевірок), надсилання запитів з метою отримання відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань.
 4. Виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод.
 5. Мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є ВЦА, з урахуванням обмежень, встановлених законом.
 6. Брати участь та проводити для працівників апарату ВЦА внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції, що належать до компетенції сектору.
 7. Розробляти проекти розпоряджень у межах компетенції сектору.
 8. Здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону.
 9. Вносити подання керівнику ВЦА про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів.

5. Завідувач Сектору:

 1. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності не менше двох років.
 2. Сектор очолює завідувач сектору, якого в установленому порядку призначає та звільняє з посади керівник ВЦА.
 3. Завідувач сектору підзвітний і підконтрольний керівнику ВЦА.
 4. У разі відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору.
 5. Здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу підрозділу.
 6. Забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами відповідального суб’єкта, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
 7. Підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками ВЦА.
 8. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівникові ВЦА про вдосконалення організаційної структури сектору та заохочення працівників сектору.
 9. Забезпечує належне виконання завдань, покладених на сектор.
 10. Завідувач сектору має визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
 11. Несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в ньому.
 12. Подає на затвердження керівнику ВЦА Положення про сектор.
 13. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку і виконавчої дисципліни.
 14. Розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи сектору.

6. Взаємодія (службові зв’язки)

 1. Одержує від структурних підрозділів  ВЦА, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Надає в установленому порядку необхідну інформацію відповідно до його повноважень.
 3. Організує взаємодію зі структурними підрозділами ВЦА, підприємствами, організаціями та установами з питань відповідно до його повноважень.

7. Відповідальність сектору

7.1.   Завідувач сектору несе персональну відповідальність згідно з діючим законодавством за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків.

7.2. Працівники сектору несуть відповідальність згідно з діючим законодавством за невиконання або неналежне виконання службових обов’язків.

8. Прикінцеві положення

8.1.   Положення про сектор затверджується розпорядженням керівника ВЦА.

8.2.   Зміни, доповнення у положення  вносяться з пропозиції завідувача сектору та затверджуються згідно пункту 8.1.