ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

30-08-2021

Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

_20218308465___________________
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»
(код ЄДРПОУ 35549138)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 13, тел.: (06452) 40-133.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування питних підземних вод з Замулівської ділянки Замулівського родовища з метою забезпечення централізованого постачання води питної якості у м. Сєверодонецьк.

Технічна альтернатива 1.

Замулівська ділянка Замулівського родовища представлена 12 свердловинами (№1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №8а, №9, №9а, №10 та №11), що каптують водоносний горизонт у тріщинуватій зоні верхньокрейдяних відкладів. Басейн річки Сіверський Донець.

Конструкція свердловин забезпечує захист підземних вод від забруднення з поверхні.

Свердловини обладнані насосами типу ЕЦВ та лічильниками води типу SKM-1-V1 та WPDynamic. Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання.

Запаси родовища підраховані по площі та затверджені у кількості А+В – 43,2 тис. м³/добу.Забір питних підземних вод з Замулівської ділянки Замулівського родовища здійснюється відповідно до дозволу на спеціальне водокористування.

Вода зі свердловин за допомогою занурювальних насосів подається до насосної станції 2-го підйому у 2 резервуара чистої води, у РЧВ вода проходить знезараження і далі по водогонах подається у розподільчу мережу міста до споживача.

Територія водозабору облаштована та повністю підготовлена до подальшої експлуатації підприємством.

Технічна альтернатива 2.

Припинення експлуатації Замулівської ділянки Замулівського родовища, консервація свердловин. Забезпечення м. Сєвєродонецьк водою за рахунок експлуатації Боровеньковськоговодозабору Кудряшівської ділянки Кудряшівського родовища, що каптує водоносний горизонт у тріщинуватій зоні верхньокрейдяних відкладів. Басейн річки Борова/суббасейн річки Сіверський Донець. Запаси родовища води питні і технічні підраховані по площі та затверджені у кількості А+В+С1 – 47,158 тис. м³/добу.

3. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється в межахЗамулівської ділянки Замулівського родовища, що розташоване на відстані 3,5 км на схід від м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Земельна ділянка, на якій розташований Боровеньковський водозабір Кудряшівської ділянки Кудряшівського родовища розташована на відстані 6,0 км на північний-схід від м. Сєвєродонецьк Луганської області

У зв’язку з наявністю дозвільних документів на видобування питних підземних вод з Замулівської ділянки Замулівського родовища розгляд альтернативи місця проведення планованої діяльності є недоцільним.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпечення м. Сєвєродонецьк водою питної якості, забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням соціально-економічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Замулівський водозабір КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» представлений 12 свердловинами. Свердловини пробурені у 1966 р. на глибину 42-76 м. Дебіти свердловин становлять 40-120 м3/год. Видобування експлуатаційних запасів здійснюється в межах затверджених протоколом ТКЗ СРСР від 24 травня 1963 р. №4006, в кількості А+В –43,2 тис.м3/добу, в т.ч. за категоріями А – 28,8 тис.м3/добу, В – 14,4 тис. м3/добу.

Згідно дозволу на спеціальне водокористування ліміт забору підземних вод у басейні р. Сіверський Донець становить 24 786,34 м3/добу або 8 995,03 тис. м3/рік.

Загальна площа земельних ділянок, на яких здійснюється планована діяльність становить 1,6 га.

Територія перших поясів зони санітарної охорони водозабірних споруд витримана та огороджена, джерела забруднення відсутні.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;

дотримання умов спеціального водокористування;

дотримання умов спеціального дозволу та угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин;

дотримання вимог Водного Кодексу України. Кодексу України про надра, Земельного Кодексу України, нормативно-правових документів.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічна технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання меж поясів ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2

аналогічна територіальній альтернативі 1

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

На родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та задовольняють умовам, які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

  • консервація існуючих водозабірних споруд Замулівської ділянки Замулівського родовища;
  • підключення нового водозабору до існуючої інженерної інфраструктури міста;

щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір знаходяться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та передбачено заходи які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.

щодо територіальної альтернативи 2

оформлення документів на право користування земельною ділянкою згідно чинного законодавства;

– влаштування поясів ЗСО для нового водозабору

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

атмосферне повітря – вплив не очікується;

акустичне середовище – незначний шумовий ефект;

водне середовищеобсяги водокористування;

ґрунти – вплив допустимий;

утворення відходів - всі відходи планується передавати з метою подальшого поводження спеціалізованим підприємствам, відповідно до договорів. Тимчасове накопичення відходів планується здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства;

геологічне середовище – вплив допустимий;

рослинний і тваринний світ – вплив допустимий;

вплив на клімат і мікроклімат – вплив не очікується;

вплив на техногенне середовище – вплив допустимий.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище – вплив позитивний;

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, частина 3 п. 3 ст. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок) та частина 13 п. 3 ст. 3 ( водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльностів Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування корисних копалин – питна підземна вода) дляЗамулівської ділянки Замулівського родовища,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України_________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністарії
93405, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний (колишній проспект Радянський), 59 ,
(фактична адреса: м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2) тел.  (+3806452) 2-55-00, 2-55-77,
(0645)70-44-44.; e-mail: lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua  ovd [dot] depratgmail [dot] com.,
контактна особа Пономаренко Євген Володимирович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.Правила використання матеріалів сайту