РІШЕННЯ №494

25-07-2013

Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку у новій редакції

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №494

«18» червня 2013 р.
м. Сєвєродонецьк

Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку у новій редакції

 

Керуючись п.1 ст. 54, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні», п.1.12 Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності», ст.31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою забезпечення подальшого розвитку підприємництва і реалізації державної регуляторної політики на території міста та приведення Положення у відповідність з діючим законодавством, виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва у новій редакції (Додаток).

3. Вважати такими, що втратили чинність:

 • рішення виконкому від 14.12.2010р. №1931 «Про затвердження Положення про Координаційну раду та склад Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецька»;
 • рішення виконкому від 17.05.2011р. №643 «Про внесення змін до рішення виконкому від 14.12.2010р. №1931 «Про затвердження Положення про Координаційну раду та склад Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку»;
 • рішення виконкому від 25.10.2011р. №1401 «Про внесення змін до рішення виконкому від «Про затвердження Положення про Координаційну раду та склад Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку».

5. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Халіна Є.В.

 

Міський голова                                            В.В. Казаков

 

Додаток
до рішення виконкому
від «18» червня 2013р. №494

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку
підприємницької діяльності у м. Сєвєродонецьку

 

1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при міській раді, яка сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії міськради та її виконкому, також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

 • підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених сферах;
 • створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та регуляторної політики у місті;
 • обговорення та вирішення спірних питань, які виникають у сфері підприємництва та підготовка рекомендацій щодо їх роз’яснення;
 • обговорення питань, пов’язанних з регуляторною діяльністю;
 • розгляд проектів комплексних програм розвитку підприємства та контроль за ходом виконання їх заходів;
 • сприяння розвитку підприємницької ініціативи та вивчення досвіду зарубіжних країн.

4. Відповідно до покладених завдань Рада має право:

 • утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників виконавчих органів міської ради, наукових установ і громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);
 • одержувати в установленому порядку безкоштовно інформацію та матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;
 • брати участь у процедурі обов'язкового погодження проектів регуляторних актів;
 • заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників виконавчих органів міської ради, органів, що здійснюють контроль підприємств, установ і організацій з питань, які належать до компетенції Ради;

5. Раду очолює перший заступник міського голови. Голова Ради має двох заступників.

6. До складу Ради можуть входити представники міської ради,  органів державної податкової служби, органів внутрішніх справ, об'єднань підприємців, громадські діячі.

Персональний склад ради затверджується рішенням виконкому. Голова, його заступники та члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради проводяться по мірі необхідності. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш половини членів Ради. Засіданнями Ради керує її голова або за дорученням голови  його заступники.

8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі, якщо член Ради з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, він за попереднім погодженням з головою Ради направляє на засідання представника з правом брати участь у голосуванні.

9. Рішення Ради, які прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер і враховуються при прийнятті рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для розгляду і врахування в роботі виконавчих органів міської ради, підприємствами, установами та організаціями.

10. Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

11. Організаційне забезпечення роботи Ради здійснює департамент економічного розвитку міської ради.

 

Керуючий
справами виконкому 
Л.Ф. Єфименко