До якої групи неприбуткових організацій відносять ОСББ?

20-03-2017

Згідно з п. 133.4 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи й організації в порядку та на умовах, установлених цим пунктом.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа й організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам (пп. 133.4.1 ПКУ):

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб. Зметою цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (унаслідок її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання й асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
  • унесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ й організацій.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює КМУ (пп. 133.4.5 ПКУ).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту та не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені: громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди (пп. 133.4.6 ПКУ).

Тож головне для неприбуткової організації — це відповідність (виконання) вимог п. 133.4 ПКУ, зокрема, реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

До 05.08.2016 р. діяло Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Мінфіну України від 24.01.2013 р. № 37 (далі — Положення № 37), яким і наводився перелік кодів неприбуткових установ й організацій.

Нині ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до пп. 133.4.6 ПКУ. Перелік таких кодів наведено в п. 4 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженому постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440 (далі — Порядок № 440).

Співставлення  кодів із Положення № 37 та Порядку № 440 наведено в листі ДФСУ від 25.08.2016 р. № 28602/7/99-99-15-02-01-17. Так, у цьому листі вказано, що бувший код 0006 відповідає новому коду 0032.

Іноді можливо, що громадську організацію (ОСББ) помилково відносять до групи 0048 «Інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації».

Однак некоректне віднесення неприбуткової організації до певної групи неприбутківців жодним чином не повинно вплинути на право перебувати в Реєстрі неприбуткових організацій, за умови, якщо виконуються приписи п. 133.4 ПКУ.

   Координатор Сектору розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу Красюк Р.О.