ПОРЯДОК складання,  подання, обліку  та розгляду  запитів  на публічну інформацію

01-06-2016

ПОРЯДОК

складання,  подання, обліку  та розгляду 

запитів  на публічну інформацію в усній, письмовій чи іншій формі

 (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) 

в Управлінні Держгеокадастру у м. Сєвєродонецьку Луганської області 

 

1. Запит щодо отримання публічної інформації подається фізичною особою або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної  особи до Управління Держгеокадастру у м.Сєвєродонецьку Луганської області (далі – Управління), його  структурних підрозділів в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або за телефоном.

2. Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

3. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (або найменування) запитувача;

- поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобів зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого   зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

4. Якщо запит оформлено у задовільної формі у правому верхньому куту проставляється відмітка "І.З.".

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщена на веб-сторінці Держгеокадастру України.

6. Запит на отримання публічної інформації може бути подано особисто до Управління, його структурних підрозділів  або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, в робочій час згідно з режимом роботи Управління.

7. Під час подання запиту на отримання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відповідного структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копії запиту особі, яка його подала.

9. Інформаційні запити, які надійшли до Управління, його структурних підрозділів та посадових осіб реєструються у особою, яка відповідає за ведення загального діловодства в Управлінні, як вхідні документи.

10. Запити на отримання публічної інформації, які  надійшли до структурних підрозділів або посадових осіб Управління передаються у день їх надходження на реєстрацію до особи, відповідальної за ведення загального діловодства в Управлінні.

11. Якщо запит на отримання публічної інформації надійшов в неробочий час, його реєстрація та попередній розгляд здійснюється у перший робочій день після надходження.

12. Для обліку запитів на отримання публічної інформації застосовуються  реєстраційно-контрольні картки, які формуються у картотеку згідно з порядком реєстрації.

13. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампу із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

14. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

15. У разі, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного  середовища, якості  харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня одержання запиту.

16. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти  робочих днів з дня надходження запиту.

17. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти  робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат, затвердженого  Кабінетом Міністрів України. Надання інформації  здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

18. У задоволенні запиту може бути  відмовлено у таких випадках:

- Управління Держгеокадастру у м. Сєвєродонецьку Луганської області не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів;

- не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).